«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ دی ۹, پنجشنبه

ننگ بر ششلول بندهای نامور به «جامعه جهانی» که با چنین رژیم آدمکشی، بازی های خورد و برد را پی می گیرند

سخنان مادر امیرحسین‌زارع‌زاده از جانباختگان آبان۹۸ با ماموران امنیتی که او را از برگزاری یادبود فرزندش و دیگر فرزندانِ جانباخته می ترسانند (ویدئوی پیوست).

امیرحسین با گلوله‌ زخمی شد و پس از ۴۲روز در بیمارستان جان باخت. روز پیش در سالگرد امیرحسین، ماموران امنیتی مادر او را ترساندند که نباید همراه با دیگر مادرانِ فرزند از دست داده یادبود برگزار کند.

برگرفته از «تلگرام»  نهم دی ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ننگ بر ششلول بندهای نامور به «جامعه جهانی» که با نمایندگان چنین رژیم تبهکار و آدمکشی، بازی های خورد و بردِ ایران بربادده را پی می گیرند و در سرِ پا نگاه داشتن شان به بهای به خاک سیاه نشستنِ توده های مردم ایران می کوشند!

ب. الف. بزرگمهر   نهم دی ماه ۱۴۰۰

ویدئوی پیوست: ننگ و بیزاری از ششلول بندهای نامور به «جامعه جهانی» که با چنین رژیم آدمکشی، بازی های خورد و برد را پی می گیرندهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!