«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ دی ۹, پنجشنبه

برسمیت شناختن «طالبان»، رسمیت بخشیدنِ تبهکاری و آدمکشی است

پرخاش زنان پیکارجوی افغانستان در کابل

یک زن به زبان اشاره می خواهد به جهان بگوید که «طالبان» کشتار براه انداخته و برسمیت شناختن این دولت واپسگرا، خودکامه و گروه گرا از سوی هر نیرویی، برسمیت شناختن تبهکاری و آدمکشی است.

برگرفته از «تلگرام»   نهم دی ماه ۱۴۰۰ (با اندک ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ برنام را از بوم برگزیده ام.  ب. الف. بزرگمهر)

ویدئوی پیوست: برسمیت شناختن «طالبان»، رسمیت بخشیدنِ تبهکاری و آدمکشی استهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!