«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آذر ۲۹, دوشنبه

هر کس که خرسکی را انگولک کند یا شیخکی را بترساند ...

هر کس که خرسکی را انگولک کند یا شیخکی را بترساند با «الشیطان الرحیم» روبرو خواهد بود.* گفتیم که بدانید و آگاه باشید. الله سایه ی الشیطان را از سرمان کم نکند!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۰

* «یورش و ترساندن هر هموند ꞌشورای همکاری خلیجꞌ، یورش و ترساندن همه ی هموندان آن است.» دبیر کل ꞌشورای همکاری خلیجꞌ، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

 زیرنویس پرتور:
شورای همکاری شیخک ها و خرسک های درون و پیرامون شاخاب پارسهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!