«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۱۵, شنبه

شلوارت را پایین بکش تا ببینی!

«‏رهبر معظم انقلاب امروز نسبت بهجفا و ظلمی که در جریان عدم احراز صلاحیت بر برخی ازنامزدهای ریاست جمهوری شده است، صریحاً تذکر دادند و مطالبه جبران آن کردند. من خود را از مصادیق این جفا و ظلم می دانم؛ اما هیچ اعتراض و تقاضایی نداشته و ندارم.

از بزرگواری ایشان صمیمانه تشکر می کنم؛ ولی هزینه شدن از جایگاه رهبری را به مصلحت نمی دانم. از شورای محترم نگهبان می خواهم هر مبنا و مستندی برای تصمیم خود درباره من دارد را در اختیار عموم ملت قرار دهد.»*

پاسخ از زبان مِهتَر «شورای شبکورهای نگهبان تاریکی»:
«مبنا و مستند آن در تنبانت است که هر بار از کنارت رد می شویم، بوی آن آزارمان می دهد؛ شلوارت را پایین بکش تا ببینی! درست است که رهبر عظیم الشأن، زمانی در گذشته چیزی در این مایه فرموده بودند که پول های بادآورده را جلوی عوام النّاس خرج نکنید تا دل شان بسوزد و کینه ی ما را بدل بگیرند؛ ولی منظورشان این نبود که همه را چپو کنید، بار بزنید و ببرید و سرِ دیگر برادران پاکدست، کلاه بگذارید. گلوی معظم الله پاره شد از بس فریاد زد: تک خوری موقوف!»

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۰

* سپاسگزاری بی پایه و بنیادِ «دودکش نظام» از «کیر خر نظام خرموش پرور» در «توئیتر»، برگرفته از «خبرگزاری برکت»  ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۰

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!