«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۱۳, پنجشنبه

روز جهانی کودک تبهکار

هر چه با خود کلنجار رفتم تا چرایی رسانه ای شدنِ پَرتورِ این تبهکار سزاوار تیرباران بهمراهِ کودکی که بگمانم از خانواده ی خود وی است را در «روز جهانی کودک» دریابم به جایی نرسیدم. برآیند آن چنین شد:
روز جهانی کودک تبهکار

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۰هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!