«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۱۶, یکشنبه

آمده ام با دونالد درباره ی سرنوشت جهان گپ بزنیم ...

چیه؟ چرا خیره شده اید؟! من ار شما عجیب غریب تر نیستم؛ آمده ام با دونالد* درباره ی سرنوشت جهان گپ بزنیم. این ها را هم به پاس من به پیشواز و همراهی ام فرستاده ... چشم تان کور که حتا سوسمار بشمارتان نیاورده ... قرار است پس از پاک شدن زمین از بیش تر جانوران دوپا با هم برویم شکار جَک و جانورانِ بی آزار دیگر ...

ب. الف. بزرگمهر   ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۰

* بگمانم یکی از زمین های بازی گلف لات بی همه چیز «یانکی» ها

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!