«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۳, پنجشنبه

نمونه ای کوچک از همبستگی کارگری و تراز بالا و فرازنده ای از یگانگی طبقه کارگر ایران

ویدئوی کوتاه پیوست را ببینید. نمونه ی کوچک، ولی بس ارزشمندی از همبستگی کارگران میهن مان و تراز بالا و فرازنده ای از یگانگی طبقه کارگر ایران را به نمایش می نهد که شایان سازماندهی سزاوار و آماجمند برای پیروزی در برابر کلان سرمایه داری امپریالیستی جهان و مزدوران کوتوله ی ایرانی تبارشان در کالبد لایه ی بسیار نازکی از کلان سوداگران و بازرگانانِ با هزاران بندِ وابسته به خودشان (سرمایه داری کمپردور) است که در سنجش با همگنان خود در دوره ی شاه گوربگور شده، نقش شان به دستگاه سرکوب و گُرزبدستِ خداوندان خود کاهش یافته است.  

همینجا به این بهانه، نکته ای را نیز برای بویژه آن گروه از خوانندگانی که در این یا آن باره از رویدادهای برجسته، چشم براه برآوردی از اینجانب بوده یا هستند، روشن کنم. اگر گاه گداری نتوانسته ام درباره ی جستاری کلیدی چیزی بنویسم، نه به شَوَندِ برجسته نبودن آن که به شَوَندِ ناتوانی ام از نوشتن بوده که شوربختانه در دوره ی کنونی، بیش از گذشته گریبانگرم بوده و هست؛ از آن میان، بویژه آنچه درباره ی برجستگی و نشانه گذار بودن جنبش کارگری در هفت تپه و آموزش های آن در سر داشته که بنویسم، ننوشته ام. خوشبختانه بر و بچه های سندیکالیست آنجا به چنین کاری دست یازیده و یادداشت هایی نوشته اند که هنوز آن ها را نخوانده ام.

زنده و پوینده باد جنبش کارگری ایران!

مرگ بر امپریالیست ها و نوکران و مزدوران شان در همه جای جهان!

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   سوم تیر ماه ۱۴۰۰



هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!