«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۲۸, جمعه

او به هیچ رو مانند آن رهبر وامانده نیست

«ولادیمیر پوتین یکی از کسانی است که به دور بوته نمی چرخند. سخنان او سرراست، آماج را پی می گیرند. من به این ویژگی وی ارژ می نهم.»* دنباله ی سخنان رییس جمهور سوییس:
او به هیچ رو مانند برخی رهبران وامانده ای نیست که نه تنها پیرامون بوته چندین و چند بار تاب می خورند که یواشکی نیز روی آن می شاشند و وختی گندِ کار درآمد، آن را بگردنِ زیردستان خود می اندازند.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰

* از گفته های «گای پارملن»، رییس جمهور سوییس با یکی از رسانه های آن کشور پیرامون دیدار «پرزیدنت بادبادی» و «ولادیمیر پوتین»، برگرفته از «اسپوتنیک» ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ (با اندک ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!