«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۲۲, شنبه

می بینید؟ اینجا دیگر از آن الدورم دولدورم ها برای این و آن نشانی نیست ...

می بینید؟ اینجا دیگر از آن اُلدورم دولدورم ها و خط و نشان کشیدن ها برای این و آن نشانی نیست؛ همه چیز از چاپلوسی و نیاز به خوشخدمتی به ما گرفته تا رشک بردن به نیروی ما و آرزو برای آنکه جای کسی چو من باشد را می توان در چهره و چشمانش خواند. خوب! تا اینجای کار با همه ی دودوزه بازی ها، زیرِآبی رفتن ها و هر از گاهی غش کردن در دامن روس ها، نقش خود را خوب انجام داده و دستگاه دیپلماسی مان از کار وی خشنود است؛* گرچه، رویهمرفته موش پلشتی است که همواره باید هوای کار با وی را داشت.

از اندیشه و زبان «پرزیدنت بادبادی»:  ب. الف. بزرگمهر    ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰

* «در کنارِ نشست ꞌناتوꞌ در بروکسل، مِهترانِ آمریکا [بخوان: «یانکی» ها!] و ترکیه [بخوان: رژیم مافیایی فرمانروا بر ترکیه!] نشستی جداگانه خواهند داشت و برنامه ای گسترده دارند. چالش های سامانه ای (منطقه ای)، چالش ꞌمدیترانه خاوریꞌ، سوریه، ایران، ꞌقَرَه باغꞌ و بیگمان نقشی که ترکیه در گفتگوها و سیاست ورزی (دیپلماسی) درباره ی افغانستان و چگونگی گره گشایی دوگانگی های برجسته میان ما بویژه درباره ی هوده ی آدمی (حقوق بشر) و سایر کشورها بازی خواهد کرد.»

گفته های «جیک جیک تو لیوان»، رایزن پایداری ملی (مشاور امنیت ملی) «پرزیدنت بادبادی»، برگرفته از «اسپوتنیک»، ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰  با ویرایش، پارسی و اندک بازنویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!