«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۲۶, چهارشنبه

برای آن یکی فراموش کرد یا شاید ترسید چیزی فراخور بنویسد

برای آن یکی فراموش کرد یا شاید ترسید چیزی فراخور بنویسد؛ خوب! من کمکش می کنم:
فروشگاه ریسمان گره دار الهی، ابزارهای پَخپَخوی مهمانان اندرزگاه ها و اینا در طبقه پایین! چادر سیاه و توسری هم تا دل تان بخواهد داریم.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!