«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۲۴, دوشنبه

خدا بیامرزدشان؛ رفتند و از این زندگی سگی آسوده شدند

خدا بیامرزدشان؛ رفتند و از این زندگی سگی آسوده شدند. اینگونه که پیداست، آسمان برای ما مسلمین جای بهتری است ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۰

زیرنویس پرتور:

کشته و زخمی شدن شمار نه چندان کمی از رهسپاران در پی برخورد ترابرها در پاکستان

* واژه ی «تَرابَر» را بجای «ترن» و «قطار» آورده ام. بگمانم می توان آن را به آرشی دربرگیرنده برای هرگونه جابجایی زمینی و هوایی و زیرزمینی و دریاییِ رهسپاران و کالاها بکار برد.هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!