«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۲۴, دوشنبه

نه آنکه ما دلباخته ی چشم و ایروی ایرانیان هستیم ...

«چالش بنیادین، از میان برداشتن راهبست (تحریم) ‌های «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها] است و باید برای برداشتن راهبست ها بشتابند.»* نه آنکه ما دلباخته ی چشم و ایروی ایرانیان هستیم؛ نه! ما می خواهیم هر چه بیش تر، نفت ارزان بها بدست آوریم و آسوده تر کاسه بشقاب مان را بفروشیم.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۰

* از گفته های نماینده ی چین در گفتگوهای نامور به «هسته‌ای»، برگرفته از رسانه ای امپریالیستی (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!