«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۱۲, چهارشنبه

قرارمان به وقتِ فردا ...

چو از این روز گذشتیم
قرارمان،
کنارِ اطلسی ها
به آن دم
که آفتاب رشته هایش به تساوی بر خانه ها تقسیم شد
و کار پیروزِ میدان گشت
و سفره مالامال از عطرِخوشِ نان
و خانه لبریز از گرمایِ شقایق
و جانم بی قرار از حضورِ دوست!
قرارمان
به وقتِ فردا ...

روهینا اخگر

برگرفته از «تلگرام»   ششم خرداد ماه ۱۴۰۰

برنام را از بوم برگزیده ام.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!