«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۱۱, چهارشنبه

اینجا آفرین است! آوردگاه راستی و ناراستی ... ـ بازانتشار

اینجا آفرین است؛ آوردگاه راستی و ناراستی در نبردی به کهنگی چند هزاره در جای جایِ زمین! این یکی با آنکه هر بار به تبهکاری خود می بالد و می کوشد تا به آن رنگی دگر بخشد، جز ننگی تاریخی نشانی از خود بر جای نمی نهد؛ و آن یکی، سرمایه ی آدمی و الهام بخش او برای بهزیستنی آدموار و دادگرانه است. اینجا آفرین، جایی است که راستی را باری دیگر در بزنگاهی تاریخی بخاک و خون کشیدند ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ اسپند ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/03/blog-post_50.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!