«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۱۶, شنبه

طبقه کارگر ایران، یگانه تر، نیرومندتر و آبدیده تر خواهد شد ... ـ بازانتشار

خرموش های بیشرم و آبرو! هر ترفند و نیرنگ که برای شکاندن همبستگی جنبش طبقه کارگر ایران بکار ببرید با شکست روبرو شده و بی آبرویی و سرشکستگی باز هم بیش تر برای تان ببار خواهد آورد. طبقه کارگر ایران با همه ی دشواری ها و چالش های سترگی که بر سر راهش پدید آورده و می آورید، یگانه تر، نیرومندتر و آبدیده تر خواهد شد و به پیشواز کاریای تاریخی خود که بدون سرکردگی اش در جنبش توده ایِ پیشِ رو شدنی نخواهد بود، خواهد شتافت.

زنده و پاینده باد همبستگی طبقه کارگر ایران و زحمتکشان پیرامون آن!

مرگ بر خرموش های دزد و تبهکار اسلام پیشه فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۸


***

علی نجاتی، هموند گروه مدیران «سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه»، روز آدینه، ۱۴ تیر ماه گذشته با هموندان «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» دیدار کرد. در این دیدار، هموندان حاضر، پشتیبانی خود را از آزادی بازداشت شدگان «روز کارگر»، بازداشت شدگان در هماوندی با پرخاش های کارگری هفت تپه، کارگران و آموزگاران زندانی بازگو و خواهان آزادی آنان شدند.

برگرفته از «تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه»  ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!