«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آذر ۸, جمعه

پوست شیخ را دباغی نیكو نسازد!


شاشی هر درسی كه بخواندی یك هفته تكرار كردی تا بیاد گرفتی. یك هفته این درس تكرار می كرد كه:
«قال الشیخ جلد الكلب لا یصلحه الدباغه » [شیخ گفت: پوست سگ را دباغی نیكو نسازد.]

پس از یك هفته كه پیش معلم رفت، گفت:
آن درس بخوان تا اگر به یاد گرفته باشی، درس دیگری بگویم.

گفت:
«قال الكلب جلد الشیخ لا یصلحه الدباغه » [سگ گفت: پوست شیخ را دباغی نیكو نسازد.]

جاودانه عُبید زاکانی

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!