«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۲۷, دوشنبه

کارکرد «ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ» ﺩﺭ ۱۰۰ ﺭﻭﺯ نخست!

نگفته بودم شب و روزتون بنفشه؟!

ﺩﺭ ۱۰۰ ﺭﻭﺯ نخست

·         ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ بهای ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ

·         ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ بهای ﺧﻮﺩﺭﻭ

·         ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ بهای ﻣﺮﻍ ﻭ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ

·         اﻓﺰﺍﯾﺶ بهای ﺷﯿﺮ ﻭ فرآورده های شیری ﻭ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻥ بهای این فرآورده ها

·         از میان برداشتن ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺑﺮﺧﯽ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ زمینه ی ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ

·         از میان برداشتن ﻃﺮﺡ ﻫﺎیی جون «ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ» ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ کم ترین هزینه ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩ

·         ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ندادن ﻋﯿﺪﯼ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ

برنامه های آینده چنین ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:

·         زدودن ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ی ﻧﻘﺪﯼ

·         ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ بهای ﺳﻮﺧﺖ

·         ﺁﺯﺍﺩ نمودن بهای ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ

ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻣﭽﮑﺮﯾﻢ!

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب؛ عنوان و زیرعنوان از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!