«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آذر ۹, شنبه

چند تا شتر پشت قباله ام میندازی تا ...


تصویری که می بینید را درج کرده که بالای آن چیزهای رایگان زندگی که برخی هایش چندان هم رایگان نیست را یادآوری کرده است. با خود می اندیشم:
... بیگمان برای آدم های ناسپاس که همیشه از همه چیز می نالند؛ از بیکاری، بی پولی، ...

می نویسم:
این ها را برای بازاریاب های لیبرال مسلمانِ کابینه «حسن آقا» نوشته که رویش برنامه ریزی کنند! نمونه:
ـ چند تا شتر پشت قباله ام میندازی تا یک بوس بهت بدم؟!


ب. الف. بزرگمهر    نهم آذر ماه ۱۳۹۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!