«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آذر ۴, دوشنبه

گزارش گردهمایی اعتراض به اعدام های تازه در ایران


روز پنج شنبه از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر در برابر «تاون هال» مرکز شهر سیدنی استرالیا، تحصنی در اعتراض به اعدام های اخیر از سوی رژیم جمهوری اسلامی در ایران انجام شد. در این حرکت گروهی، شرکت کنندگان با در دست گرفتن پلاکاردها و پوستر های دستی و پخش اطلاعیه های کمیته و گردآوری امضاء های پشتیبانی از مردم سیدنی و توضیح وضعیت زندانیان سیاسی و شرایط سیاسی و اقتصادی و موقعیت کنونی مردم و رژیم جمهوری اسلامی با مردم به گفتگو پرداختند. در اطلاعیه کمیته آمده است:
«ما ضمن محکوم کردن اين اعدام ها خواهان  محاکمه علنی عاملین و عامرین این جنایت علیه جنبش اعتراضی مردم هستیم. کلیه دستگیرشدگان اعتراضات يكى دو سال گذشته و نیز کلیه زندانیان سیاسی، فعالین جنبش کارگری باید فورا و بی قیدو شرط آزاد شوند. رژیم اسلامی در ایران باید به اعدام و شكنجه روزمره مردم پایان دهد.»

همزمان، «کمیته همبستگی کارگری» نامه ای به «امنیستی انترناشنال» فرستاده و رونوشت آن را به دیگر نهادهای جهانی و استرالیایی فرستاده است. در این نامه آمده است :
«اعدام های جدید نشان می دهد که رژیم جمهوری اسلامی، معاهدات بین المللی در زمینه حقوق زندانی را بشدت پایمال کرده است. ما با ده ها مورد جلوگیری زندانیان از دسترسی به داروهای ضروری پزشکی روبرو هستیم. شکنجه بصورت دائم و گسترده علیه زندانیان اعمال می شود. تحت بهانه های مختلف، هواخوری زندانیان در زندان قطع و آنها به سلول های انفرادی فرستاده می شوند. به صورت خودسرانه، اجازه ملاقات با بستگان زندانیان لغو و زندانی تحت فشار های روانی قرار داده می شود.»

«کمیته» با فراهم نمودن پلاکاردهای بزرگی با عنوان های «نه به اعدام و نه به شکنجه در ایران» و عکس هایی از به دار آویخته شدگان و نیز کنشگران کارگری زندانی و جلب توجه مردم به جُستار اعدام و زندان و شکنجه در ایران توانست در حد توان خود، پشتیبانی مردم حاضر در محل گردهمایی را جلب کند .

«کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران» ـ استرالیا

از ای ـ میل دریافتی

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!