«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۲۲, چهارشنبه

وضعیت اقتصادی چگونه است؟

نموداری از اوضاع اقتصادی اروپای باختری

پرسش امروز:
وضعیت اقتصادی چگونه است؟

پاسخ ۱۹۳۷۶ نفر که تا ساعت نزدیک به ۱۱ بامداد ۱۳ نوامبر ۲۰۱۳ به وقت «اروپای مرکزی» به پرسش بالا در تارنگاشت یکی از کم و بیش نیرومندترین گروه های بانکی اروپایی واکنش نشان داده اند، چنین است:
«بسیار خوب»
٪۲
 
«تا اندازه ای خوب» تا «خوب»
٪۶
 
«نه خوب، نه بد»
٪۲۶
 
«نه چندان بد» تا «بد»
٪۵۴
 
«بسیار بد»
٪۱۲
 
ب. الف. بزرگمهر      ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!