«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۲۷, دوشنبه

خودش آدمه و حق انتخاب داره!


کسی نوشته است :
«خارج، جایی است که در همه جا لخت و بی لباس راه می روند و همه آدمها به ناموس  هم چشم دارن. ولی کشور ما جایی است که در همه جا مردم  با حجاب راه می روند؛ ولی نمیدانم چرا بازم با ناموس هم خیلی کار دارن؟!»

دیگری پاسخ می دهد:
«اولن در خارج هم مردم لباس می پوشند؛ هیچ کس لخت و بی لباس نیست.
دومن در خارج کسی ناموس کس دیگه ای نیست؛ خودش آدمه و حق انتخاب داره!»

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش درخور بویژه در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب؛ عنوان را از متن نوشته برگزیده ام.  ب. الف. بزرگمهر
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!