«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آذر ۲, شنبه

بندبازی رهبر نیز به پایان خود نزدیک می شود!


بگمانم به مناسبت سخنان آخوندی پلید و بدپیشینه از دوره ی شاه گوربگورشده در نماز آدینه این هفته، نوشته است:
«تک و تنها مانده در دفاع از رهبرش؛ از یمین و یثار دارند بر پیکر ناتوان ولی استوارش، می تازند. جنتی مچکریم»!

می نویسم:
روند اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی و در پی آن سیاسی، بگونه ای است که صورتک ها یکی پس از دیگری از چهره ها دریده می شود و توده های مردم تحمیق شده با پریشانگویی های دینی و مذهبی نیز با حقیقت زشت و پلشت پس پرده، زد و بندها و بده بستان های اسلام پیشگان و اسلام پناهان میوه چین انقلابی بزرگ از نزدیک آشنا می شوند؛ گرچه هم اکنون نیز بسیاری آن ها را خوب شناخته اند؛ بندبازی رهبر نیز به پایان خود نزدیک می شود!

ب. الف. بزرگمهر   دوم آذر ماه ۱۳۹۲

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!