«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۱۹, سه‌شنبه

گوسپند بی گوسپند! تنها نفت و گاز و شماری شتر الدنگ ... ـ بازانتشار

ما به پیروی از واپسین شبان، دستمان برسد همه ی گوسپندان و اینا را یک به یک یا با هم به قربانگاه برده به کشتن خواهیم داد. بعله! ما بلدیم چه جوری سر و ته کار را هم بیاوریم؛ گوسپند بی گوسپند! تنها نفت و گاز و شماری شتر الدنگ در بیابان رو به گسترش ما را بس!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۶
هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!