«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ مهر ۲۸, یکشنبه

چهل و نهمین تیر به قلب سگ جان امپریالیسم!

چهل ونهمین شنبه حضور جلیقه زردها در پاریس

جلیقه زردهای فرانسه، شب گذشته بگونه ای پرشور به خیابان‌‌ها آمدند.آن ها خواهانِ کناره گیری دولت شدند و در رویارویی با* اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی و کاهش هزینه‌های عمومی شعار دادند.

«امانوئل ماکرون»، رییس جمهوری فرانسه؛ بر انجام* اصلاحات اقتصادی پافشاری* می کند (بجای «مُصر است»)؛ با این همه تا اینجای کار، ناچار به کوتاه آمدن در برابر* خواسته‌های عمومی شده است.

جلیقه زردها که راه امتیاز گرفتن از ماکرون را آموخته‌اند [بهترین راه امتیاز گرفتن که آن ها بکار گرفته و می گیرند، ناساز با (برخلاف) حزب رویهمرفته بیکاره با گرایش های چشمگیر سوسیال دمکراتیک نامور به «کمونیست» در آنجا و سایر کشورهای اروپای باختری، در میان نهادن باریک ترین شعارهای راهبردی (تاکتیکی) و سازماندهی رویهمرفته درخور پرخاش ها و گردهمایی هاست که چنانچه «اصلاحات اقتصادی» درخواستی شان را در چارچوب «رِفرم» جای دهیم که چنین نیز هست، آن «رِفرم» ها تا آنجا که من می بینم و می توانم کم و بیش داوری کنم به شَوَندهای دانشورانه، در چارچوب «رِفرم» های درون سامانه ای نمی گنجد و نمی تواند نیز بگنجد؛ گرچه، این سخن باریک و پاکیزه را نیز بایستی یادآور شوم که چنان جنبش هایی نه تنها در آن کشور که در همه جای جهان از آن میان، کشور خودمان، نیازمند حزب های چپ راستینی بر بنیاد شیوه ی نگرش و کارکرد لنینی است. جز آن، پیروزی طبقه کارگر در این یا آن کشور و نیز در پهنه ی جهانی با دشواری های بیش تر و هر بار به آینده وانهادن هایی ناروشن روبرو می شود.   ب. الف. بزرگمهر]، شنبه ی هر هفته به خیابان‌ها می‌آیند و با ایستادگی در برابر نیروهای ضدشورش، دولت را زیر* فشار می نهند* (بجای «قرار می‌دهند») و شعارهای انقلابی سر می دهند.

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ برنام و  افزوده های درون [ ] نیز از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)

ویدئوی پیوست: «چهل و نهمین تیر به قلب سگ جان امپریالیسم»، برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸


پارسی نویسی:

* «در رویارویی با» را می توان در بسیاری جاها بجای واژه ی از ریشه عربی «علیه» بکار برد. ب.الف.بزرگمهر

* کاربرد واژه ی پارسی «انجام» بجای واژه ی از ریشه عربی «اجراء» در بسیاری جاها سزاواتر است.

* بجای «مُصر بودن»، «تاکید داشتن»، «اصرار ورزیدن» و نمونه های دیگری مانند آن می توان از کارواژه هایی آمیخته با «پافشاری» سود برد.

*بجای «مقابل» بهتر است «در برابر» گفت و نوشت.

*بجای واژه ی ناروای «تحت» باید از واژه ی پارسی «زیر» سود برد.

* سزاوارتر و زیباتر از سود بردن بیجای کارواژه (فعل) های کمکی، سود بردن از خود کارواژه ی بنیادی است. در نمونه ی بالا: بجای «قرار دادن» می تواند به آسودگی از «نهادن» یا «گذاشتن» سود برد. این را نیز بیفزایم که در نمونه ی بالا، کارواژه ی بنیادی «زیر فشار نهادن (یا گذاشتن)» است. برای آنکه نمونه ی دیگری از کاربرد بیجای کارواژه ی کمکی بیاورم به «کاهش یافتن» اشاره می کنم که بجای آن می توان و باید از «کاهیدن» سود برد.
«به عنوان یک نمونه ی زیبا در تاجیکستان کنونی، فعل «سبزیدن» بکار می رود که ما آن را با فعل کمکی «شدن» (سبز شدن) بکار می بریم ...» پاسخم به گفته ی خواننده ای در بخش «اظهار نظر» سروده ی «الهی راست گویم فتنه از توست ...» از ناصر خسرو قبادیانی

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!