«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ مهر ۲۵, پنجشنبه

بوزینه ها از خدای خود سپاسگزارند! ـ بازانتشار

پیشکش به ناهید خداجو و دیگر زندانیان رستایی ـ سیاسی، کارگران، دانشجویان، روزنامه نگاران و بر و بچه هایی از هر رسته

بحمدلله، هر کدام شان را به دار و درختی بستیم و کمی آسوده شدیم ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸«بوزینه ها نیز از خدای خود سپاسگزارند!»، ب. الف. بزرگمهر   هفتم خرداد ماه ۱۳۹۲
https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/05/blog-post_9293.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!