«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ مهر ۲۵, پنجشنبه

این نمودی از جداگانگی بزرگ میان دو سامانه است

این نمودی از جداگانگی بزرگ میان دو سامانه است.* آیا در سامانه ای سوسیالیستی با همه ی کاستی ها و نارسایی هایش که بخش سترگی از آن نیز پیامد هزینه های نظامی برای رویارویی با بزرگ ترین گرگ های کمین کرده ی جهان سرمایه داری برای نابودی شان است، تاکون به چنین نمونه هایی برخورد کرده اید؟ هرگز! در هیچ کشور سوسیالیستی، چنین تبهکاری هایی دیده نشده است؛ تبهکاری هایی که از بنیاد نمی توانست و نمی تواند در چنان سامانه ای از هستی برخوردار باشد. در سامانه ی اینک زمینگیر شده ی سرمایه داری، حتا پیش از زمینگیر شدن، این نمونه و هزاران هزار نمونه در زمینه های گوناگونِ اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی، نشان از کاستی ها و نارسایی های سامانمند («سیستماتیک») در سامانه ای دارد که آدمی بر برجسته ترین ساخته های خویش، چیرگی ندارد؛ پول و سرمایه است که در روند تاریخی «از خود بیگانگی» و از دست دادن آماج بنیادین پول چون ابزاری، تنها برای داد و ستد کالاهای به بازار روانه شده، گام بگام کاربردهای دیگری یافته، به سرمایه دگردیسیده و همه ی همبودهای کهنه و نو، همه ی خرده فرهنگ های جهان و بگونه ای دربرگیرنده: «فرهنگ ՛جهان دربر՝ (جهانشمول) آدمی در سرتاسر زمین بهمراه هماوندی های گوناگون آدمیان با یکدیگر از آن میان، حتا ویژه ترین آن: هماوندی میان زن و مرد در زندگی زناشویی را بزیر چیرگی خویش کشیده و جهانی بس ناآدموار و از خود بیگانه پدید آورده که در آن هر چیزی به داد و ستد نهاده می شود: از کوس و کونِ زن و مرد و بچه گرفته تا فرجاد (وجدان) آدمی! مردکِ دروغ پردازِ مادربخطایی به نام «دونالد ترامپ» از یکسو و آخوند پفیوز امنیتی: حسنِ فریدونِ در حجره های تنگ و تاریک «حوزه» روحانی شده، دو نمونه ی شایان درنگ از آن «از خود بیگانگی» و ناآدموار شدن را به نمایش می نهند.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸

* تارنگاشت مرد استرالیایی بزهکار شناخته  شده به ۱۴۵ مورد دست درازی جنسی به کودکان به نامِ «به ویدئو خوش آمدید» («وِلکام تو ویدئو»)‌ از «بیت‌کوین» برای پردازش بده بستان برای دسترسی به ۲۵۰ هزار ویدئوی بهره برداری جنسی از کودکان سود می برده و در آن، ویدئوهایی از دست درازی جنسی به کودکان خردسال به نمایش نهاده شده بود. بلندپایگانِ جان ننه شان: «دادگستری» گفته‌اند که در رویارویی با (علیه) گرداننده ی «به ویدئو خوش آمدید»: «جونگ وو سون» ۲۳ ساله، شهروند کره جنوبی [بخوان: بخش چنگ اندازی شده ی سرزمین کره!] و ۳۳۷ تن دیگر در ۱۲ کشور بزهکاری شناسایی شده است.

بنیاد داده ها برگرفته از گزارش شلخته و پارسی آمیخته به عربی تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»به تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸ است که آن را ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور نموده ام؛  افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!