«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آبان ۷, سه‌شنبه

پیام «اتحادیه آزاد کارگران ایران» به مناسبت آزادی پشتیبانان و کنشگران جنبش کارگری

روز پنجم آبان ماه ۱۳۹۸، عاطفه رنگریز و مرضیه امیری از دستگیرشدگان روز جهانی کارگر و امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری، سپیده قلیان و امیر امیرقلی از دستگیرشدگان مرتبط با اعتصاب کارگران هفت تپه، پس از ماه ها بازداشت به قید وثیقه موقتاً آزاد شدند.

ندا ناجی، دیگر دستگیرشده ی اول ماه مه که هنوز در بازداشت است و اسماعیل بخشی و عسل محمدی از دیگر دستگیرشدگان هفت تپه هنوز در بازداشت به سر می برند. طبق قوانین قضایی کشور پس از اتمام تحقیقات و بازجویی فرد دستگیرشده بایست با تودیع وثیقه تا زمان قطعیت حکم آزاد گردد و تداوم بازداشت این کارگران زندانی و حامیان طبقه کارگر غیرقانونی و ظالمانه بوده است.

تعرض گسترده ی دَم و دستگاه سرکوب برای تداوم استثمار کارگران به شنیع ترین شکل ممکن در این دوره گسترش یافته است و در روزهای اخیر با یورش وحشیانه به کارگران اعتصابی «شرکت آذرآب اراک» خشونت سازمانیافته ی طبقاتی خویش را علیه کارگران ایران و پس از سرکوب اعتراضات کارگری در «هپکو»، «هفت تپه» و «فولاد اهواز» ادامه داد.

در جریان حمله به کارگران «آذرآب» تعداد زیادی از کارگران زخمی و مصدوم گشته و ۴۲ نفر از آنان دستگیر شدند که در روزهای اخیر همگی این کارگران به قید وثیقه موقتاً آزاد شدند.

تعرض گسترده ی نهادهای مدافع سرمایه داران و غارتگران نمی تواند مانع از مطالبه گری و اعتراض کارگران برای دریافت خواست و حقوق شان باشد و همانطور که شاهدیم، اعتراض کارگران «آذرآب» پس از حمله به کارگران «هپکو» به همان شکل صورت گرفت و یورش به کارگران «آذرآب» نیز نمی تواند مانع از ادامه مطالبه گری این کارگران و کارگران دیگر مراکز صنعتی شود.

چماق بدستانِ سرمایه داران قطعاً می دانند که نمی توانند با سرکوب خشن، اعتراض و مبارزات کارگران را به محاق ببرند؛ اما تنها طریق باقیمانده برایشان همین سرکوب است؛ به این امید که مبارزه طبقاتی کارگران را به گور بسپرند؛ اما قطعاً و بدون هیچ شکّی، این سیاستهای اقتصادی چپاولگرانه است که توسط کارگران ایران به گور سپرده خواهد شد و تمامی این بساط خصوصی سازی و چپاول ثروتهای اجتماعی و دسترنج کارگران برچیده خواهد شد و مناسبات اجتماعی و طبقاتی جامعه ایران در همین بن بست کنونی، تعیین تکلیف خواهد گردید.

آزادی کارگران دستگیرشده «آذرآب» و «اول ماه مه» و «هفت تپه» یقیناً به دلیل فشارهای اجتماعی در اعتراض به سرکوب کارگران و حامیان شان صورت گرفته است و نشان از این دارد که با نزدیک شدن انتخابات، زمین زیر پای جناح های مختلف سیاسی داغ شده است.

«اتحادیه آزاد کارگران ایران»، ضمن شادباش به دستگیرشدگان اول ماه مه و هفت تپه و کارگران آذرآب و خانواده های ایشان، ادامه بازداشت ظالمانه ندا ناجی که بدون هیچ محاکمه ای ماه هاست در بازداشت به سر می برد را محکوم می نماید و خواهان آزادی وی و بازداشت شدگان هفت تپه و دیگر کارگران زندانی است.

«اتحادیه آزاد کارگران ایران» ـ هفتم آبانماه نود و هشت

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  هفتم آبان ماه ۱۳۹۸ (با اندک ویرایش درخور در نشانه گذاری ها از اینجانب؛ برنام را نیز اندکی پارسی نویسی نموده ام. ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!