«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ مهر ۲۶, جمعه

... دوچرخه به چه دردمان می خورد؟ ـ بازانتشار

کارخانه دوچرخه سازی آساک قوچان، یکی از بزرگترین کارخانه‌های دوچرخه سازی در آسیای باختری با گنجایش فرآوری ۳۰۰ هزار دوچرخه در سال بسته شد و واپسین ۴۰ کارگر آن نیز در آستانه ی روز کارگر، بیکار شدند (بنیاد خبر از رسانه های ایران، ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۶).

ب. الف. بزرگمهر    ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۶هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!