«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آبان ۶, دوشنبه

نگران این چیزها نباش! پشت در نمانده ای ... ـ بازانتشار

می بینی آقا بیشعور؟! کودکان در پی تکه ای نان، خوراک نیم خورده ای آلوده و اگر بخت با آن ها یار باشد، یافتن آت و آشغالی دورانداخته و هنوز بدردبخور برای فروش به دوره گردان، آشغال های انباشته در ایرانی جان ننه ات: «اسلامی» را می جورند. نگران این چیزها نباش! پشت در نمانده ای؛* گرچه به آنسو نیز راه نیافته ای. لای در باز است؛ بپا انگشتانت لای در نمانند ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶


* یکی از گفته های پرسش برانگیزِ چند سال پیشِ این مردک نیرنگباز:
«... بلدیم چه‌جوری عمل بکنیم که بعد آنها نتوانند جمهوری اسلامی را پشت در نگه دارند. این را مسوولین نظام جمهوری اسلامی بلدند که چه جوری عمل بکنند»

علی خامنه ای در دیدار اعضاى «مجلس خبرگان رهبرى»، پس از برگزاری هفدهمین همایش آن مجلس
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29151

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!