«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ مهر ۲۳, سه‌شنبه

پاسخگوی سرراست این تبهکاری بزرگ و ریختن خون بهترین فرزندان کردستان، شمایید!

نه، مشنگ پفیوز! پاسخگوی سرراست این تبهکاری بزرگ و ریختن خون بهترین فرزندان کردستان، خود شما عروسک های خیمه شب بازی امپریالیست های «یانکی» و آن رییس لات بی سر و پای مادربخطایت در همکاری و همدستی تنگاتنگ با دیوانسالاری مافیایی روسیه بسردمداری «مستر مافیوز روسی» هستید۱ که همراهی و پشتیبانیِ زیر جُلی کشورهای امپریالیستی اروپا و ریزه خواران ریز و درشت اروپای باختری از رژیم ددمنش ترکیه و چشم فروبستن بر تبهکاری های آن رژیم نیز گوشه ی غم انگیز دیگری از این نمایش بس تبهکارانه و دورویانه است. همه تان به آن رژیم، چون دیگر رژیم های پلید سراسر جهان، جنگ ابزار فروخته و می فروشید؛ همه ی بنگاه های ریز و درشت اقتصادی و سرمایه مالی تان از اروپا گرفته تا «ایالات متحد» و کانادا و حتا کاسه بشقاب فروش های چینی از این راه، سودهای سرشار می برید. همه تان در پیشگاه تاریخ پاسخگو هستید و نخواهید توانست از زیر آن شانه تهی کنید! بزرگ ترین تبهکاران جهان، شمایید و نه مادربخطای دیگری به نام «عَرّدوخان» (اردوغان) که در سنجش با شما تبهکار بی سر و پایی بیش نیست. با چراغ سبز شما بویژه آن لات بی سر و پای «یانکی» و همراهی «مستر مافیوز روسی» بود که آن موش تُرک برای یورش به مردمی بیگناه با دستانی رویهمرفته تُهی و بمباران های کور پی در پیِ در شمال سوریه، شیر شد.

همینجا این را نیز با سوگند به آبرو و فرهنگ تاریخساز آدمی در سراسر جهان به شما تبهکاران و ششلول بندهای آنچه با ریشخند «جامعه جهانی» می نامید، گوشزد کنم که در همواره بر این پاشنه نخواهد چرخید و «دادگاه نورنبرگ» دیگری در کار خواهد بود که چنانچه تا آن هنگام، زنده بمانید، چون تبهکاران جنگی به دادرسی فراخوانده شده و باید پاسخگوی تبهکاری های تان باشید. پیش بینی باریک اینکه چه زمانی و چگونه، در بر پاشنه ی دیگری خواهد چرخید، روشن نیست؛ ولی این سخن باریک و پاکیزه، چون روز روشن است که از دیدگاه تاریخی چندان دور نیز نیست. سرتان را کمی بلند کنید و به جهان آبستن دگرگونی های بزرگ نیک بنگرید! به چندان دوربینی نیازی نیست، تبهکاران یکی از دیگری فرومایه تر که ترکش های بزرگی در راهند که چنانچه خوب رهبری شوند و رهبرانی از تبار آن فرزانه بزرگ انقلابی: «و. ای. لنین» زاده شوند ـ و بیگمان زاده نیز خواهند شد؛ زیرا نیاز مادر نوآوری است. ـ سامانه ی زمینگیرشده ی سرمایه داری و همراه با آن بهره کشی آدمیان از یکدیگر و جنگ را برای همیشه بگور خواهند سپرد.

شما نخواهید توانست جوانه هایی که در روژاوا سر زده است را نابود کنید؛۲ ولی، حتا اگر در این تبهکاری تاکنون چندباره کامیاب شوید، نخواهید توانست آن جوانه ها را ریشه کن کنید و در جاهای دیگر سبز شده و سر خواهند زد.۳

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۸

پی نوشت:

۱ ـ وزیر دفاع آمریکا، روز دوشنبه ۲۲ مهرماه گفته است، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، مسئول تمام عواقب حمله به شمال سوریه از جمله ظهور مجدد گروه حکومت اسلامی، داعش و جنایات جنگی در این منطقه است.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۸

۲ ـ «՛همایش روژاوا՝ رویدادی بزرگ و فرخنده، نه تنها برای خلق ستمدیده و تکه پاره ی کرد در میان چند کشور که برای همه ی نیروهای پیشرو جهان بشمار می رود.»

برگرفته از نوشتار «چگونگی برخورد به ՛طرح خاورمیانه نوین՝ در گرانیگاه آن!»، ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۵

۳ ـ «از سال ها پیش تاکنون، بیش ترین و شاید نگران کننده ترین جنبش های خلقی برای رژیم های تبهکار منطقه و از آن میان، هر دو رژیم شاه و شیخ در کشور خودمان و کشورهای امپریالیستی پشتیبان چنین رژیم هایی، در سرزمین کردستان رخ داده است. با نادیده گرفتن کژروی ها و ندانمکاری های گاه ناگزیر این جنبش ها، نمود برجسته در بیش تر آن ها سمتگیری دادخواهانه آن ها بوده و از همین روست که نیروهای با گرایش چپ در همه ی تکه پاره های سرزمین کردستان توانسته اند کمابیش، رهبری چنین جنبش هایی را بدست گرفته، مهر و نشان خود را ـ تا آنجا که آگاهیَم قَد می دهد! ـ بر بیش تر رخدادهای کوچک و بزرگ آن سرزمین بکوبند. ՛جمهوری کردستان ایران՝ برهبری زنده یاد قاضی محمد در سال ۱۳۲۴ خورشیدی، جنبش خلقی زیر رهبری ՛پ ک. ک.՝ در ترکیه، کوبانی با همه ی درخشش خیره کننده ی آن، «همایش روژآوا» و آنچه منطقه های «خودگردانی» در شمال سوریه نام گرفته، نمونه هایی چند از میانِ آن همه اند. هر یک از چنین جنبش هایی به تنهایی و همه ی آن ها رویهمرفته، در روندی تاریخی از توان گسترش و جوانه زدن در میان سایر خلق های زیر ستم منطقه از آن میان، خلق های ایران برخوردار بوده و هستند. نگرانی و ترس همه ی آن رژیم های ضد خلقی و امپریالیست ها که از بویایی حتا تیزتری در سنجش با آن رژیم ها برخوردارند از چنین پیوندی سرچشمه گرفته و می گیرد ...»

برگرفته از نوشتار «چگونگی برخورد به ՛طرح خاورمیانه نوین՝ در گرانیگاه آن!»، ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۵

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!