«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ مهر ۲۲, دوشنبه

دو ملیجک جهان سرمایه ـ بازانتشار

دو مَلیجَکِ جهان سرمایه داری! آن گُنده بَک که به خرس های پرخور روسی می ماند، برخاسته از یکی از پلیدترین خاندان های نسل اندر نسل مزدورِ عربستان و نوکر دست به سینه ی «یانکی» ها، کلیددار آینده ی خانه خداست (بیچاره خدا!) که در به خاک و خون کشیدن توده های مردم یمن، تاکنون نقشی بنیادین بازی نموده و این یکی، «مستر مافیوز روسی» است که هنوز از توبره ی برجای مانده از دوران «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» می خورد و سری نیز در کاهدان امپریالیست ها بسرکردگیِ «یانکی» ها دارد؛ مردکی آبزیرکاه که به یاریِ رهبر کوته بین و ملّی گرای حزب آب رفته ای همچنان نامور به «کمونیست» در آن کشور توانست تا اندازه ای بسیار، ملی گرایی («ناسیونالیسم») و حتا ملی گرایی خودبزرگ بینانه و تند روسی را بجای «کارگرهمبستگی جهانی» («انترناسیونالیسم پرولتری») بنشاند و در همان راهی گام بردارد که کاسه بشقاب فروش های چینی از دیرزمانی به این سو رهسپارند.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۷هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!