«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آبان ۸, چهارشنبه

چشم همگی، روشن! هر چند گذرا هم باشد ...

گویند: کاچی به از هیچی؛ تا ببینیم زمانه چه زاید ...

کارگران، توده های فرودست و زحمتکش!

همانطور که اطلاع دارید، اسماعیل بخشی، نماینده ی کارگران «نیشکر هفت‌تپه» و عضو «سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه» به دلیل دفاع از حقانیت طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه با شعارِ «نان، کار، آزادی» مورد محاکمه قرار گرفت و همراه با مدافعان طبقه کارگر به بیش از یک قرن زندان محکوم شدند.

در اینجا جا دارد از همسر گرامی اسماعیل، فرزند دلبند و خانواده گرامی اسماعیل بخشی به دلیل پیگیری و تحمل مشقات فراوانی که تاکنون متحمل شده اند، تشکر و قدردانی شود.

همچنین از تلاش های پیگیرانه ی وکیل مدافع کارگران هفت تپه، خانم فرزانه زیلابی، تشکل ها و سازمان های مدافع حقوق کارگران در داخل و خارج کشور که برای آزادی اسماعیل بخشی تلاش کرده اند، تشکر و قدردانی می کنیم.

«سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه»، آزادی موقت اسماعیل بخشی را به خانواده و بستگان اسماعیل بخشی، به کارگران هفت‌تپه و تمام کارگران و مردم زحمتکش، به تشکل های کارگری و فعالین و مدافعان کارگران، تبریک و شادباش گفته و خواستار پایان دادن به پرونده سازی علیه کارگران هفت تپه از جمله علی نجاتی، عضو «سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه» می باشیم.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران!

«سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه»   هشتم آبان ماه ۱۳۹۸

برنام و زیربرنامِ نوشته از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!