«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ مهر ۲۵, پنجشنبه

چنانچه شوربخت باشید و زنده بمانید، سر از دادگاهی بهتر از «نورنبرگ» در خواهید آورد

بنگرید بیشرف هایی که از ترس کون تان در خودروهای ضدگلوله ناچارید به اینجا و آنجا بروید و اگر گاهی سر زده پا به خیابانی بگذارید، باید شماری مزدور تیر و تفنگ بدست، هوای کون تان را داشته باشند تا گزند نبیند! شما مادربخطاها از آن لات بی سر و پای «یانکی»: دونالد ترامپ و دیگر عروسک های خیمه شب بازی امپریالیست ها گرفته تا پوتین بیشرم و آبرو در چنین تبهکاری های بزرگی دستی دراز دارید و نمی توانید آن را پنهان کنید؛ چنانچه شوربخت باشید و زنده بمانید، بی هیچ گمان و گفتگو، سر از دادگاهی بهتر از «نورنبرگ» در خواهید آورد و به سزای تبهکاری های تان خواهیدرسید، حرامزاده ها!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸

***

در سریکانی جنگ کوچه به کوچه آغاز شده است

افزون بر یورش هوایی و توپخانه‌ای، ارتش ترکیه از جنگ ابزارهای نابایست فسفر و ناپالم نیز سود می برد.

پیکارگران «ق.س.د»، پاسخ همه‌ی یورش ها را داده و در این جنگ، ده ها سرباز و تبهکار ترک کشته و زخمی شده‌اند. ده ها کشته ی چنگ اندازان در کوچه‌ها بر جای مانده‌اند. همزمان، غیرنظامیان نیز آماج یورش قرار گرفته و شماری جان باخته ‌اند. ارتش ترکیه که به بخشی از شهر درآمده، نمی گذارد زخمی شدگان به بیمارستان ها جابجا شوند.

برگرفته از «خبرگزاری فرات»  ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!