«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۷, سه‌شنبه

دست دست نباید نمود: یا زنگی زنگی یا رومی رومی!

آقای مادورو! سر مار را باید به سنگ کوفت. دست دست کردن برای چیست؟ می خواهی باز هم شمار دیگری از توده های مردم هوادار رژیم که به میدان می آیند با گلوله های سرگردانِ دشمنان سوگند خورده ی ونزوئلا کشته شوند؟! از چه می ترسی؟! اینک و نه دیرتر، هنگام دستگیری «خان گائیده» و دیگرانی چون وی است که مردم به فراخوان شان چندین بار پشت کرده اند. جای درنگ بیش تر نیست. من این را از راه بسیار دور می بینم؛ تو نمی بینی؟! چشم براه کدام پدرسوختگی دیگری هستی؟ می دانی که به هر رو، در برابر توده های مردم ونزوئلا و در پیشگاه تاریخ پاسخگو خواهی بود. آزمون «سالوادور آلنده» و سرنوشت تلخ وی و شیلی زیر چکمه ی مزدوران امپریالیست های «یانکی» برای سالیان دراز را به یاد آور! نباید دیر جنبید. از برخورد «یانکی» ها می ترسی و نمی خواهی برای شان بهانه بتراشی؟ دیگر دیر است و آن ها هر آن می توانند بهانه ای تازه بتراشند. بیم جنگ و خونریزی می رود؟ بله! ریسک آن کم نیست؛ ولی زین پس، بیم روی برگرداندن توده های مردم از رژیم و دولتی که تا این اندازه به "دمکراسی" ششلول بندهای جهان پایبند مانده که نوکر سرسپرده شان به آسودگی اینجا و آنجا می رود و می کوشد تا زمینه ای هر چند ناچیز از پشتوانه ی توده ای برای خود فراهم کند، بیش از هر زمانی است. دست دست نباید نمود: یا زنگی زنگی؛ یا رومی رومی!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸

***

«خان گائیده»، روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت گفته بود که همراهی نکردن کسانی که از برکناری نیکلاس مادورو پشتیبانی می‌کردند، مایه ای شد که پرخاش های هفته گذشته به برآیندِ دلخواه نرسد. با این همه، وی از نزدیک بودن «دگرگونی» در ونزوئلا گفت. وی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در کاراکاس گفت که کسانی بودند که همراهی نکردند؛ گرچه به این آرش نیست که این کار را بزودی به انجام نخواهند رساند. امروز بخوبی روشن است که ناخشنودی گسترده‌ای از هستی برخوردار است و نیروهای ساز و برگ یافته به جنگ ابزار نیز از آن برکنار نیستند ...

برگرفته از برگردانی بسیار شلخته از یک گزارش تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۱۷ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی و نیز پاکیزه و فشرده نویسی درخور از اینجانب ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!