«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

خرموش ها! حتا گشتاپوی آلمان نازی چنین بگیر و ببندهای بی بند و باری نداشت!


سرنگون باد رژیم دزدان اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸

***

بامداد دیروز، نیروهای امنیتی همراه با کیوان صمیمی، سردبیر گاهنامه ی «ایران فردا» که از یازده روز پیش در بازداشت بسر می‌برد، برای بازرسی و کاوش به دفتر این گاهنامه رفته بسیاری از گواهی ها و نیز سخت ابزارهای رایانه ی آن را با خود بردند

برگرفته از  «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران» ۲۳ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!