«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

کاهش چشمگیر نیروی خرید توده های مردم دزفول

به ویدئوی پیوست، نمایی از میدان بار دزفول و وانت های انباشته از گونی های پیاز، بنگرید! با آنکه آن را به پایین ترین بها برای فروش نهاده اند، خریدار ندارد! نشانه ای روشن و سخت ناگوار از اوضاع اقتصادی بس نابسامان و کاهش چشمگیر نیروی خرید توده های مردم دزفول که مشت نمونه ی خروار بسیاری از شهرها و روستاهای ایران است.

مرگ بر رژیم تبهکار خرموشان اسلام پیشه و دولت زهدان اجاره ای!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!