«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ خرداد ۴, شنبه

ما به آن ها می بالیم و یادشان را زنده می داریم

تصویرِ بخشی از نوشتارِ «روزنامه حقیقت»، «ارگان شورای مرکزی اتحادیه های کارگری ایران» به تاریخ هشتم اردی بهشت ماه ۱۳۰۱ خورشیدی است؛ متنی باریک با سمتگیری اجتماعی و طبقاتی روشن در بازه ی زمانی خود که پس از گذشت نزدیک به یک سده، تازگی و سرزندگی پیام آن، چشم را می گیرد و جان می بخشد. ما به آن ها که پدرانِ پدران مان بودند، می بالیم و یادشان را زنده می داریم.

ب. الف. بزرگمهر   چهارم خرداد ماه ۱۳۹۸

تصویر برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!