«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۷, جمعه

این ها سر و کله شان از کجا پیدا شد؟!

این ها سر و کله شان از کجا پیدا شد؟! آن انگل که روشن نیست نیاکانش از کدام ناکجا آباد به کشور شایسته سالار ما آمده را باید بیرون انداخت؛ آن یکی را باید به کون این زنک نسناس (نانسی پلوسی) که موی دماغ مان شده و نمی گذارد کارمان را بکنیم، فرو کرد تا شاید کمی خوش برخوردتر شده، دست از سرمان بردارد و سومی هم که بی هنگام از گور خود برخاسته را باید دوباره در گور خواباند و رویش بِتُن ریخت که دیگر از جا برنخیزد

از زبان لات بی سر و پای «یانکی»:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸

***

رییس های «دموکرات» سه کمیته ی «هماوندی های بیرونی»، «نیروهای ساز و برگ یافته به جنگ ابزار» و «آگاهی» در مجلس نمایندگان «یانکی» ها به نام های «آدام شیف»، «الیوت انگل» و «آدام اسمیت»، پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، در نامه ای از وزیر امور بیرونی شان خواسته‌اند تا ارزیابی های بایسته درباره ی تهدیدهای ایران [بخوان: رژیم خرموش های اسلام پیشه!] و گواهی های هماوند با آن ها را تا هفت روز دیگر با آن ها در میان نهند. در این نامه از آن میان، آمده است:
مردم از پیامدهای بیم برانگیز نادیده گرفتن داده ها و یا به نمایش نهادن گزینشی آن ها برای تصمیم‌گیری‌ در پهنه های «سیاست بیرونی» و «امنیت ملی» بخوبی آگاهند.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۷ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش و پاکیزه نویسی، فشرده و بازنویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!