«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

بیچاره پدر و پسر! آدم دلش سخت می سوزد ...

بیچاره پدر و پسر!* آدم دلش سخت می سوزد؛ یکی به بانک خودش وامدار است و دیگری به پادافرهِ پاکیزه نمودن پول هایی که پدرش از روی ندانمکاری در لای و لجن انداخته، در «ممالک محروسه ی شیطان بزرگ» بازداشت! بدبختی از این بزرگ تر؟!

ب. الف. بزرگمهر   ۳۱ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸

* روزنامه سازندگی:
محمد صدر هاشمی‌نژاد، ۳۰۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. او از بانک خود: «اقتصاد نوین»، ۱۴۰۰ میلیارد تومان وام گرفته و ۱۳۶ میلیون یورو بدهی وانهاده (مُعَوّق) دارد. گُل پسرِ وی به نام علی نیز به پادافرهِ ۱۱۵میلیون دلار پولشویی، در «ایالات متحد» بازداشت شده است:
پسر کو ندارد نشان از پدر     تو بیگانه خوانش، مخوانش پسر!

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۳۱ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸ بهشت (با اندک ویرایش، پارسی نویسی و بازآفرینی درخور از اینجانب؛ برنامِ نیز از آن منِ است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!