«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۱۷, شنبه

«اسلام ناب محمدی»، شاخ و دُم ندارد؛ همین است که می بینیم! ـ بازانتشار

به ویدئوی کوتاه زیر بویژه نخستین بخش آن باریک شوید! جوانانی از کشورهای عرب و عرب تبارانی اروپایی اند که برای خرید برده های جنسی در آنجا که روشن نیست کجاست، گرد آمده اند؛ برده هایی جنسی که همگی یا شاید گروه بزرگی از آن ها دربرگیرنده ی زنان و کودکان به بند کشیده شده ی کردهای ایزدی اند که مردان، شوهران و برادران شان را جلوی روی خود آن ها سر بریده اند.

به شوخی های چندش آورشان گوش سپارید! دست پروردگان کیش و آیینی وامانده که جز زیر پا نهادن حقوق آدمی، به بردگی گرفتن زنان و کودکان، شکنجه و کشتار مردم چیزی از اسلام ادعایی نیاموخته اند:
«اسلام ناب محمدی»!

گفت: نه! این ها نماینده ی اسلام راستین نیستند! اسلام راستین، آیین مهربانی و بخشایش (دین رحمت) است ...

... و اگر پرسیده شود، کجاست دست پروردگان چنان آیین مهربانی و بخشایش، چیزی در چنته ندارند که نشان دهند. کدام را بگویند؟ «طالبان»؟ القاعده؟ یا نه، شاید خودشان در ایران را نمونه خواهند آورد؟ ولی آیا در اینجا نمونه ای بهتر از آنجا سراغ داشته و داریم؟ اینجا هم شکنجه و کشتار و به دار آویختن و تجاوز به دختران دست نخورده در زندان و در نمونه های کنونی و گسترش یافته ی آن، اسیدپاشی به روی زنان و چاقوکشی و ششلول بندی بوده است و بس و همه ی این ها نیز زیر نام «اسلام ناب محمدی»!

گستاخ ترین ها یا خودفریب ترین های شان خواهند گفت:
نه! «اسلام ناب محمدی» هنوز پیاده نشده است!

... ولی، مگر منظور از «اسلام ناب محمدی»، آن اسلامی نیست که در زمان خودِ آن پیامبر تازی پیاده می شد؟ و اگر چنین است، مگر گسترش آن اسلام که تا پیش از آن بدرازای بیش از دهسال از آغاز پیدایش، شمار پیروانش به ۲۰۰ تن هم نمی رسید از شبیخون به کاروان های بازرگانی، چپاول و به بردگی گرفتن زنان و مردان، سر بریدن مردم و آتش زدن نخلستان ها و کشتزارهای مردم آغاز نشد؟! اگر چنین است که هست، هم «داعش»، هم «طالبان» و هم اسلام پیشگان حاکمیت تبهکار ایران، همگی تاکنون همین «اسلام ناب محمدی» را پیاده کرده اند! چرا خودشان و دیگران را گول می زنند؟ «اسلام ناب محمدی» در بنیاد خود، بی هیچ شاخ و دُم همین است که می بینیم! اسلامی که خداوندان جهان سرمایه و بزرگ ترین کشورهای امپریالیستی، چشم امید به آن بسته اند.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۳ 

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/12/blog-post_15.html

https://youtu.be/JBvVCQybu0s

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!