«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۱۶, جمعه

رای مردم انگلیس، ضربه ای بزرگ به یگانگی سرمایه داری اروپا و جهان است! ـ بازانتشار

آنگلا مرکل: تصمیم بریتانیا ضربه‌ای به یگانگی اروپاست! (رسانه ها)

نه، ننه جان! رای مردم انگلیس، ضربه ای بزرگ به یگانگی سرمایه داری اروپا و جهان است. این رای تاریخی، گرچه از سوی ملی گرایان تندرو و واپسگریان آن کشور مورد بهره برداری نابجا قرار گرفته و بیم سربلند کردن و نیرومند شدن بیش از پیش فاشیسم در آنجا و سایر کشورهای اروپایی را با خود همراه دارد، پیامدهای مثبت بزرگ تری در پی خواهد داشت. مردم سایر کشورهای اروپایی، بویژه کشورهای جنوبی اروپا نیز به یگانگی سرمایه داری اروپایی نه خواهند گفت و در روندی که چشم اندازهای آینده ی آن، هم اکنون چندان روشن نیست، سوسیالیسم را به عنوان راه رویش اقتصادی ـ اجتماعی برخواهند گزید؛ آنگاه، راه برای یگانگی اروپا و دیگر کشورهای جهان بر بنیاد سوسیالیسم، هموارتر از پیش خواهد بود؛ هنوز تا آنجا راه دوری است؛ گرچه، شتاب پیشرفت های دانشورانه و فنی آدمی به عنوان پایه ای برای روبنای سامانه ای برتر، آن چشم انداز را هر روز نزدیک تر خواهد نمود. جز این، تنها راهی که برای آدمی و فرهنگ جهانی آن برجای می ماند، نابودی است؛ ولی ما به آینده و جامعه ای دادگرانه از آنِ همه ی زحمتکشان جهان، بی بهره کشی آدمی از آدمی با امیدواری می نگریم و برای دستیابی به آن با همه ی زالوها و انگل های اجتماعی می جنگیم. برای ما نیز راهی دیگر در پیش نیست.

زنده و برقرار باد سوسیالیسم در همه جای جهان!

ب. الف. بزرگمهر    چهارم تیر ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/06/blog-post_29.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!