«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۲۶, دوشنبه

یادبود دو برادر جانباخته در خیزش خونین آبان ماه ۱۳۹۸

روستای اسلام آباد علیای بهبهان

یادبود دو برادر جانباخته در خیزش خونین آبان ماه ۱۳۹۸: زنده یادان مهرداد و محمود دشتی نیا در روستای اسلام آباد علیای بهبهان

برگرفته از «تلگرام»   ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۹

ویدئوی پیوست: یادبود دو برادر جانباخته در خیزش خونین آبان ماه ۱۳۹۸هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!