«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۲, یکشنبه

جمهوری اسلامی ایران بیش از همه از مردم خود می ترسد! ـ بازانتشار

رهبران ایران یک دیکتاتوری در پوشش دموکراسی را به نمایش گذاشته اند

این ها بخشی از سخنرانی لات بی سر و پای «یانکی» در نشست سالیانه ی سازمان نامور به «ملت ها» در روز سه شنبه ی گذشته است:
«جمهوری اسلامی ایران بیش از همه از مردم خود می ترسد ... همین ترس رژیم ایران از مردم سبب شده که جلوی دسترسی مردم به اینترنت را بگیرند [و] پرخاشگران و ناخوشنودان را به زندان بیفکنند. ایران کشوری است که فرهنگی پربار دارد و مردم ایران می خواهند به ریشه های بنیادین خود بازگردند؛ روزهایی که شاد و رو به پیشرفت باشند ... رهبران ایران یک دیکتاتوری در پوشش دموکراسی را به نمایش گذاشته اند. آنها به جای خرج کردن ثروت کشور برای مردم، آن ها را قربانی می کنند ...»

با نادیده گرفتن یاوه گویی های تهدیدآمیز وی درباره ی این و آن و بویژه «جمهوری سرفراز دمکراتیک خلق کره» که چنانچه خواستی جهانی ـ یا دستِکم در کالبد چندین کشور ـ در میان بود، می شد وی و دولت «یانکی» ها را به پای میز محاکمه کشاند، آنچه درباره ی ایران و رژیم دزدان اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان بر زبان راند، سخنانی درست و باریک است؛ شاید درست ترین و باریک ترین سخنانی که از آغاز ریاست جمهوری اش تاکنون بر زبان رانده است.

ب. الف. بزرگمهر    ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/09/blog-post_56.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!