«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۲۲, پنجشنبه

پیدا کنید بیگانه را! ـ بازانتشار

آخوند امنیتی بیشرم:
«باید به طور واقعی و جدی با هر گونه نفوذ بیگانگان مبارزه کنیم و نباید عده ای با کلمه ”نفوذ“ بازی کنند.»

http://www.farsnews.com/13940813001011

آخوند پفیوز انگلیسی که از دوره ی برگماریش تاکنون، چندین برابر دوره های پیشین، مردم و بویژه جوانان را به دار آویخته، درباره ی بازی شماری از برادران قاچاقچی با آن واژه بیگمان درست می گوید؛ ولی با بدیده گرفتن اینکه کمابیش همه ی سردمداران رژیم تبهکار اسلام پیشگان سری در آخور انگلیس یا توبره ی «یانکی» ها دارند و بسیاری از آن ها تابعیت همین کشورها را نیز پذیرفته اند، باید پرسید که:
بیگانه کیست؟! و اگر کردار رژیم خلق ستیز، کارگرستیز، زن ستیز، فرهنگ ستیز و ضد آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی را بدیده بگیریم، جز آن است که «بیگانه» از دید همگی اسلام پیشگان تبهکار فرمانروا بر میهن مان، مردم ایران و بویژه توده های سترگ آن هستند که دانسته و آگاهانه به سوی نابودی سوق داده می شوند؟

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/11/blog-post_68.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!