«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۱۱, یکشنبه

شهروند راستین را با سیاست کاری نیست

حائری، کنشگر سیاسی «اصلاح طلب» و «از متهمان پرونده‌ی نامور به پنجشنبه سیاه اوین» ۷۵ روز در «زندان تهران بزرگ» که همراه با شماری از پرخاشگران آبان‌ماه هم بند بود، درباره ی روز و روزگار زندانیان و خواسته‌های آنها به یکی از رسانه ها گفت:
«۷۵ روز با این زندانیان زندگی کردم و با اطمینان می‌گویم هیچکدام از اینها عضو هیچ جریان، گروه و حزب سیاسی‌ای نبودند و هیچکدام  به آن معنا نگرش سیاسی نداشتند. آنها به معنای واقعی شهروند هستند.»  برگرفته از «تلگرام» سوم آبان ماه ۱۳۹۹

بر این پایه، برآیندِ رفتاری و هنجارشناسانه ی  وی، چنین از آب درمی آید:
شهروند راستین را با سیاست کاری نیست!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!