«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۲, یکشنبه

فراتر از کارد به استخوان رسیدن

به اندازه ای به مردم فشار آمده که نه می توانند گوشت گوسپند بخرند، نه می توانند گوشت مرغ بخرند؛ باید استخوان بخرند: خدا وکیلی کیلویی ۱۵ تومان ...

پدیده ای فراتر از زبانزدِ «کارد به استخوان رسیدن»: حتا پاره گوشتی کوچک یا تَرخاشی که پس از پخته شدن بتوان آن را زیر دندان خایید، در کار نیست.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   دوم آذر ماه ۱۳۹۹

ویدئوی پیوست برگرفته از «تلگرام»  یکم آذر ماه ۱۳۹۹هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!