«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۲۹, پنجشنبه

درس هم که می خوانیم از سرِ سیری نمی خوانیم

دنباله ی گفته های آن نازنین:
... درس هم که می خوانیم مانند بسیاری از آن ها از سرِ سیری نمی خوانیم.

 سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۹

ویدئوی پیوست (برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران» به تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۹):
درس هم که می خوانیم از سرِ سیری نمی خوانیمهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!