«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۲۳, چهارشنبه

اندرزی بدست فراموشی سپرده شده! ـ بازانتشار

زیر برنام «گلچینی از احادیث زیبای پیامبر اكرم درباره ی ازدواج»، ۲۵ پند و اندرز از گفته های آن پیامبر تازی* آورده است (نوشته ی زیر) و بگمانم می رسد که دستِکم یک اندرز دیگر در این باره را بدست فراموشی سپرده است:
هنگامی که کسی در سن پیری دختربچه ای خردسال به همسری بگیرد، پسندیده است هنگام بازی وی با عروسک هایش، گاهی بازیچه ی دیگری نیز در میان دامانش نهد تا کم کم به آن خو بگیرد و آموخته شود!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/09/blog-post_72.html

* واژه ی «تازی»، برخلاف پندار بسیاری به آرش «عرب» یا «عربی» نیست! به آرش «بیابانگرد» و «دور از فرهنگ شهرنشینی» است. آن را تا اندازه ای می توان همتراز واژه ی «بربر» بشمار آورد.    ب. الف. بزرگمهر 

***

«گلچینی از احادیث زیبای پیامبر اكرم درباره ی ازدواج»

١ ـ وقتی کسی که خلق و دین وی مایه رضایت است به خواستگاری می آید، به او زن دهید و اگر چنین نکنید، فتنه و فساد در زمین فراوان خواهد شد.

٢ ـ بهترین ازدواج ها آنست که آسان انجام گیرد.

٣ ـ وقتی خداوند خواستگاری زنی را به دل کسی انداخته باشد، مانعی نیست که او را بنگرد.

٤ ـ وقتی اشخاص هم شأن برای خواستگاری پیش شما آمدند، دختران خود را شوهر دهید و در کار آنها منتظر حوادث نباشید.

٥ ـ اگر کسی زنی را خواستگاری کرد و موی خود را رنگ می بندد، باید به او خبر دهد که موی خود رنگ می بندد.

٦ ـ عقد نکاح را محکم کنید و آن را علنی سازید.

٧ ـ بوسیله زناشویی روزی بجویید.

٨ ـ هر که زنی گیرد و در خاطر داشته باشد که مهر او را نپردازد، هنگام مرگ چون زناکاران بمیرد و هر کس چیزی از مردی بخرد و در خاطر داشته باشد که قیمت آن را نپردازد هنگام مرگ چون خائنان بمیرد و خائن در آتش است.

٩ ـ سه کسند که یاری آنها بر خدا لازم است : آن که در راه خدا جهاد کند و بنده ای که برای آزادی خود قرارداد بسته و می خواهد بهای آن را بپردازد و کسی که به منظور عفت زن بگیرد (ازدواج کند)

١٠ ـ بهترین مِهرها آن است که سبک تر باشد.

١١ ـ نشانه میمنت زن این است که خواستگاریش آسان و مهرش سبک باشد.

١٢ ـ دو رکعت نماز شخص زن دار، بهتر از هفتاد رکعت نماز عزبست.

١٣ ـ هر که زن بگیرد یک نیمه ایمان خویش را کامل کرده، از خدا درباره نیم دیگر بترسد.

١٤ ـ هر جوانی در آغاز جوانی زن بگیرد، شیطان وی بانگ برآورد، وای بر او، دین خود را از دستبرد من محفوظ داشت. (به شرط رعایت آداب همسرداری)

١٥ ـ زن بگیرید و طلاق مدهید! زیرا خداوند مردانی را که مکرر زن بگیرند و زنانی را که مکرر شوهر کنند، دوست ندارد.

١٦ ـ زن بگیرید و طلاق مدهید! زیرا عرش از وقوع طلاق می لرزد.

١٧ ـ خدا چیزی را حلال نکرده که نزد وی از طلاق دشمن تر باشد.

١٨ ـ برای نطفه های خود، جای سزاوار برگزینید! زیرا زنان مانند برادران و خواهران خود فرزند می آورند.

١٩ ـ زن را برای چهار چیز گیرند : مال، شرف، جمال و دین؛ و تو زن دین دار بجوی.

٢٠ ـ زن بگیرید که زنان توانگری می آورند.

٢١ ـ از جمله بهترین وساطت، وساطت در میان دو کس در کار زناشویی است.

٢٢ ـ سه چیز است که جدی آن جدی است و شوخی آن نیز جدی است، نکاح، طلاق، رجوع.

٢٣ ـ زنانی که بی حضور گواه شوهر می کنند، زناکارند.

٢٤ ـ هر که زن گیرد به این منظور که از محرمات برکنار ماند، بر خدا لازم است که او را یاری کند.

٢٥ ـ زن مهربان و بچه آور بگیرید که من به فزونی شما بر سایر پیغمبران افتخار می کنم.

(منبع : نهج الفصاحه)

 

این نوشته تا اندازه ای از سوی اینجانب ویرایش شده است.     ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!