«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۲, جمعه

می بینید؟! دست هایم پاک و پاکیزه است؛ تازه شسته شده اند ... ـ بازانتشار

از زبان تبهکار اسلام پیشه:
می بینید؟! دست هایم پاک و پاکیزه است؛ تازه شسته شده اند ...

ب. الف. بزرگمهر    ۲۸ اَمرداد ماه ۱۳۹۴

سعيد مرتضوى از اتهام همیاری در کشتار و دادن گزارش نادرست درباره ی «پرونده ی كهریزک» پاکیزه شناخته شد. (رسانه ها)

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/08/blog-post_163.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!