«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۴, یکشنبه

اگر حتا یک تن کشته شود، آدمیت کشته شده است ـ بازانتشار

«از دیدگاه فرهنگ اسلامی مواجهه با چنین جنایت هایی کاملاً روشن است و بر این اساس، اگر یک نفر کشته شود، از نظر ما انسانیت کشته شده است.»*

ما در برابر این آدمیت و آن فرهنگ، جز آنکه هر دو چشم مان را به هر آنچه نزدیک به چهارده سده تا همین دیروز گذشته، ببندیم، چاره ای نیافتیم. این سخنان به اندازه ای ارزشمند است که آن را باید با خط زرّین بر در و دیوار همه جا نوشت تا به فراموشی سپرده نشود:
اگر حتا یک تن کشته شود، آدمیت کشته شده است!

بر این پایه، روشن است که تاریخ آدمیت، نه آنچنانکه «جرج دبلیوسی بوش» می پنداشت، از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز نشده که از همین امروز آغاز شده و همه ی آنچه پیش تر به انجام رسیده از آنِ «پیش از تاریخِ» آدمی است.

ب. الف. بزرگمهر   سوم آبان ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/10/blog-post_25.html

* از گفته های آخوند پفیوز امنیتی درباره ی کشته شدن «جمال آقا» در نشست «گروه کلان دزدان + همکاران» نامور به «دولت زهدان اجاره ای»، چهارشنبه دوم آبان ماه ۱۳۹۷

http://www.president.ir/fa/106644/printable

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!